30 września 2015

Statut Stowarzyszenia „RADOSNE SERCA”

Statut jest też do pobrania w pdf.

STATUT
Stowarzyszenia „RADOSNE SERCA”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie „RADOSNE SERCA” zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem,
działa na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
§ 2
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
§ 3
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz.
§ 5
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza
granicami kraju.
§ 6
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, a także może
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 7
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie
Stowarzyszenia, w tym członkowie Władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani na
podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.
§ 8
Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz udzielanie im oraz ich rodzinom
kompleksowego wsparcia we wszystkich aspektach życia.
3. Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji
wobec tych osób.
4. Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz integracji
społecznej osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
5. Podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom
niepełnosprawnym.
6. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
7. Wspieranie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
8. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
9. Ochrona i promocja zdrowia.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) inicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji materialno – prawnej osób niepełnosprawnych
i ich rodzin,
b) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych oraz innych wyjazdów
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
c) organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych, szkoleń, odczytów, sympozjów,
konferencji w celu realizacji zadań statutowych,
d) organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych festiwali, festynów,
konkursów dla osób niepełnosprawnych,
e) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie problematyki osób
niepełnosprawnych,
f) rozpowszechnienie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób niepełnosprawnych
oraz kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do tych problemów,
w szczególności poprzez zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na
forum publicznym,
g) współpracę z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami samorządowymi i państwowymi,
sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu w zakresie określonym
w celach działalności Stowarzyszenia,
h) prowadzenie działalności charytatywnej i rehabilitacyjnej,
i) promowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy,
j) organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu,
k) działalność na rzecz rozpowszechniania turystyki, sportu i rekreacji,
l) promocję zdrowia i zdrowego trybu życia,
m) pośredniczenie w kontaktach z placówkami służby zdrowia,

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednakże osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem
wspierającym stowarzyszenie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w art. 3 ust. 2
i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
3. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia
na zasadach ogólnych.
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech tygodni od
daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków,
zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce
Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem
wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,
3) zgłaszać projekty uchwał,
4) uzyskiwać informacje od Organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,
5) odwoływać się od postanowień Organów Stowarzyszenia,
6) brać udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
7) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
§ 15
Do obowiązków członków zwyczajnych należą:
1. aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów i zadań,
2. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3. uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków,
4. regularne opłacanie składek członkowskich,
5. dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,
6. zabieganie o kształtowanie przyjaznych stosunków międzyludzkich w stowarzyszeniu.
§ 16
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć
w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia
wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez nie działań. Członkowie wspierający nie
posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone
szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej
6 członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków
zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolnieni są od
opłacania składek członkowskich.
§ 18
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
2) śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości
prawnej (w przypadku osób prawnych),
3) wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) rażącego naruszenia postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres
przekraczający 6 miesięcy.
2. Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje w
drodze uchwały Zarządu.
3. Od uchwał Zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa lub wykluczeniu przysługuje
członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały
na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 19
Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz
aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez
Zarząd Stowarzyszenia:
1. pochwałą ustną lub pisemną,
2. dyplomem uznania,
3. nagrodą rzeczową lub pieniężną

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 21
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zadecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia,
pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w
celu odbycia wyborów uzupełniających.
3. Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w § 21 pkt. 2, wygasa wraz z
upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
4. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia – w pierwszym terminie podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie
w drugim terminie. W drugim terminie warunek obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania nie jest obowiązujący. Drugi termin Walnego Zebrania
może być wyznaczony w ten sam dzień 30 minut po zakończeniu pierwszego terminu, pod
warunkiem że członkowie zostali powiadomieni o takiej możliwości.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i
raz na 3 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest
zgodnie z § 23.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej, faksu lub w inny
sposób (np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie informacji na stronie
internetowej Stowarzyszenia) na 14 dni przed planowanym terminem obrad.
4. Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad, chyba że na Walnym Zebraniu obecni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia i
podejmą decyzję o zmianie porządku obrad.
§ 23
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
a) wniosku Zarządu Stowarzyszenia,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) wniosku co najmniej l/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 24
1. W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – pełnoletni członkowie zwyczajni oraz małoletni od 16 roku życia,
2) z głosem doradczym – małoletni członkowie zwyczajni poniżej 16 roku życia, członkowie
wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od złożenia
wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
2. uchwalanie statutu i jego zmian,
3. podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku,
4. wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia lub ich członków,
5. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,
6. uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności Członka
Honorowego Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa i
wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia
12.
ZARZĄD
§ 26
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed
Walnym Zebraniem.
§ 27
1. Zarząd składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie, spośród których
na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku.
3. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru jego
członków.
4. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu protokołuje członek zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu.
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) przygotowanie budżetu, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
6) sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności
Stowarzyszenia,
7) zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów,
8) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
9) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
10) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
13) przyznawanie wyróżnień i nagród oraz wymierzanie kar statutowych,
14) wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
15) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
16) informowanie członków o bieżącej działalności Zarządu,
17) udzielanie odpowiedzi na zapytanie Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni,
18) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,
§ 29
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych
Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu
Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym
prezesa lub wiceprezesa
2. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu.
Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w
trakcie kontroli,
3. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
4. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności Stowarzyszenia oraz
wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
6. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez
Zarząd z obowiązku określonego w § 22 pkt. 2.
7. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zwyczajnym Walnym Zebrani Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 32
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu,
zbiórek publicznych,
3) dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia
usług,
4) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia,
dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
5) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
§ 33
1. Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
5. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i
nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania – § 21 pkt 4 stosuje się odpowiednio.
2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany
podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
3. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością
2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania –
§ 21 pkt 4 stosuje się odpowiednio.
4.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia
oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.
§ 35
Postanowienia statutu dotyczące wyborów władz Stowarzyszenia znajdują odpowiednie
zastosowanie do wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. Kompetencje zastrzeżone dla
Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli Stowarzyszenia.